MALİ HAK DEVİR SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
İşbu Mali Hak Devir Sözleşmesi (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır); bir tarafta
“____________________________________” adresinde bulunan “___________________” TCKN numaralı
__________________________ (bundan böyle kısaca “DEVREDEN” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta
merkezi “_____________________________________” adresinde bulunan ______________________________
(bundan böyle kısaca “DEVRALAN” olarak anılacaktır) arasında karşılıklı olarak teati ve imza
edilmiştir.
Bu Sözleşmede, DEVREDEN ve DEVRALAN, ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak
anılacaktır.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, DEVREDEN’in hak sahibi olduğu 3. maddede belirtilen eser
üzerindeki mali hakların DEVRALAN’A devredilmesine ilişkin olarak, tarafların karşılıklı hak ve
yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
3. DEVRE KONU ESERLER
İşbu Mali Hak Devir Sözleşmesi’nin konusunu oluşturan ve DEVREDEN tarafından DEVRALAN’a
bütün hukuki hak ve yükümlülükleri ile basit ruhsat şeklinde devredilecek mali hakların bağlı
olduğu eserler aşağıda belirtilmiştir. Bu doğrultuda, işbu Mali Hak Devir Sözleşmesi aşağıda
isimleri belirtilmiş eser ve/veya eserler için geçerlidir.
Eser Adı:
Eser Sahibi:
(Bu kapsamda, bilgileri yer alan ve işbu devir sözleşmesine konu olan yaratımlar, bundan böyle
kısaca “ESER” olarak anılacaktır.)
4. MALİ HAK DEVRİNİN KAPSAMI ve NİTELİĞİ
4.1. DEVREDEN, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca sahibi
bulunduğu ve işbu sözleşmenin 3. maddesinde detayları belirtilen Eserler üzerindeki;
4.1.1. FSEK md. 21’e göre İşleme Hakkını,
4.1.2. FSEK md. 22’ye göre Çoğaltma Hakkını,
4.1.3. FSEK md. 23’e göre Yayma Hakkını,
4.1.4. FSEK md. 24’e göre Temsil Hakkını,
4.1.5. FSEK md. 25’e göre Umuma İletim Hakkını,
Coğrafi bölge sınırı, içerik sınırı olmaksızın ve süresiz olarak DEVRALAN’a devrettiğini kabul
ve beyan eder. Bu doğrultuda işbu sözleşmenin imza tarihi itibariyle DEVREDEN, sözleşmeye
konu esere bağlı mali haklara ilişkin FSEK kapsamına giren her türlü tasarruf işleminin
DEVRALAN tarafından yapılabileceğini kayıtsız ve şartsız olarak taahhüt etmektedir.
Herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemesi açısından, DEVREDEN sözleşmenin
konusunu oluşturan eserlere ilişkin işbu maddede sayılan haklarını süresiz ve sınırsız olarak
DEVRALAN’a devretmiştir.
4.2. İşbu mali hak devir sözleşmesi basit ruhsat niteliğine haizdir. Bu kapsamda, mali hak sahibi
olan DEVREDEN, sözleşmenin 4.1. maddesinde belirtilmiş olan mali hakları DEVRALAN
dışında üçüncü kişi ve/veya kurumlara verebilir ve/veya devredebilir. Mali hak sahibi
DEVREDEN işbu sözleşmede devre konu mali hakları bizzat kendisi de kullanabilir.
DEVREDEN, bu hususu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. Taraflar, Eserle ilgili her türlü hak ve sorumluluğun, tüm yasal ve hukuki vecibeleri ile
birlikte gayrikabili rücu olarak, sözleşme imza tarihinden itibaren DEVRALAN’a geçmiş
olduğunu, DEVRALAN’ın sözleşmeye konu Eseri DEVREDEN’in manevi haklarına zarar
vermeyecek şekilde ve işbu sözleşme amacını aşmaması şartıyla dilediği şekilde kullanmaya
ve her türlü tasarrufta bulunmaya yetkili olduğunu kabul ederler.
4.4. Taraflar, işbu sözleşme nedeniyle tahakkuk etmiş ve edecek olan bilumum vergi, resim,
sigorta, harç bedelleriyle, her türlü cezai ve hukuki sorumlulukların sözleşme imza tarihine
kadar DEVREDEN, sözleşme imza tarihinden sonra ise DEVREALAN’a aidiyetini ve bu
sebeple kendilerine ait olacak yükümlülükleri zamanında yerine getireceklerini, bu
doğrultuda sözleşmeye konu Eserin mali hakların devrini engelleyici bir kaydın
bulunmadığını beyan ve taahhüt ederler.
5. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İşbu sözleşme kapsamında;

5.1. DEVREDEN, DEVRALAN’a esere ilişkin tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde temin edecektir.
Bu doğrultuda DEVREDEN, işbu sözleşmenin 4.1. maddesinde belirtilen hakları
DEVRALANA’a devrettiğini söz konusu hakkın kısıtlamaya uğramadan ve tam olarak
kullanılmasını sağlamak açısından yetkili merciler nezdinde napalms gereken işlemleri
yapmayı, düzenlenmesi gereken belgeleri düzenlemeyi ya da düzenlettirmeyi kabul, beyan
ve taahhüt eder.
5.2. DEVRALAN, işbu sözleşmenin 6.1. maddesinde belirtilen devir bedelini eksiksiz bir şekilde
DEVREDEN’e ödeyecektir.
5.3. DEVREDEN, işbu Sözleşme ile hak sahibi olduğu ESER’in, 4.1. maddede belirtilen mali
haklara ilişkin, kiralama, ticari amaçlarla kullanma, satış ve pazarlama başta olmak üzere
her türlü tasarruf işleminin yapılmasında ve kullanılmasında yurtiçinde ve yurtdışında en
geniş anlamda ve kapsamda hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
DEVREDEN’in işbu madde hükümlerine aykırılığın tespit edilmesi halinde DEVRALAN’ın bu
sebeple doğmuş zararlarını karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemesi açısından, DEVREDEN, ESER’in
tamamen özgün olduğunu başka kaynak ya da kişilerden almadığını, üçüncü kişilerin telif
hakları veya diğer haklarını ihlal etmediğini, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına özellikle
FSEK esas ve usullerine ve tüketici mevzuatına göre suç teşkil eden unsurlar ile hiçbir şahıs
kurum ve kuruluşa hakaret içeren unsurlar bulunmadığını, buna dair her türlü tazminat
veya sair cezai müeyyidelerin muhatabının kendisi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.5. DEVREDEN, ESER’i tümü ile kendisinin meydana getirdiğini, ESER’in içeriğinde üçüncü
şahısların kişilik haklarını zedeleyici ifadelerin yer almadığını, ESER’in sahipliğine ilişkin
üçüncü şahısların her türlü hak ve maddi menfaat taleplerine karşı kendisinin sorumlu
olduğunu ve DEVRALAN’ın bu konuda hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve
taahhüt eder.
5.6. DEVRALAN’ın herhangi bir kusuru olmaksızın işbu Sözleşmede belirtilen hakların ve/veya
içeriklerin üçüncü şahıslar tarafından izinsiz olarak veya kötüye kullanılması durumunda
DEVRALAN’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
5.7. DEVREDEN, işbu sözleşme kapsamında, devre konu olmayan manevi haklardan Umuma
Arz Salahiyeti hakkını kullanmada DEVRALAN’ın bizzat yetkili olduğunu, işbu sözleşmenin
yurt içinde ve/veya yurt dışında devlet daireleri, resmi ve/veya gayrı resmi tüm kurum,
kuruluş ve makamlar nezdinde “muvafakatname”, “izin belgesi” veya hangi ad ile anılırsa
anılsın “yetki belgesi” ve “vekâletname” yerine geçtiğini, DEVRALAN’ın söz konusu hakkın
kullanılmasında münhasıran, tam yetkili olduğunu, gerekli olması halinde bu sözleşmede
belirtilen haklarla sınırlı olarak gerekli belge ve sözleşmeleri imzalayacağını beyan, kabul ve
taahhüt eder.
5.8. DEVRALAN, “İşleme Hakkı” kapsamında, engellinin kullanımına sunulması için gerekli
olanlar dışında, ESER’de herhangi bir değişiklik yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
6. DEVİR BEDELİ
6.1. İşbu sözleşme kapsamında, devre konu olan mali hakların sözleşme imza tarihi itibariyle
devir bedeli toplam ______________ TL’dir.
6.2. DEVRALAN, sözleşmenin 6.1. maddesinde belirtilen tutarı nakden ve defaten
DEVREDEN’e ödemeyi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu ödeme
DEVREDEN’in _____________________ Banka ve _________________________ IBAN numaralı hesabına
yapılacaktır.
7. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
7.1. Gizlilik
Taraflar işbu Sözleşme sona erse dahi, birbirlerinin finansal, ticari, teknolojik vb. bilgi ve sırlarını
saklamayı, herhangi bir şekilde elde edecekleri birbirlerine ait dolaylı veya dolaysız gizli bilgiyi
kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını, bunlara ilişkin belge ve
dokümanları üçüncü şahıslara vermeyeceklerini, tüm gizli bilgilerin kopyalarını, nüshalarını
veya sair araçlarını diğer taraf istediği takdirde geri vereceklerini veya bunları yok edeceklerini
kabul ve taahhüt ederler. Taraflar gizli bilgilerin kendi çalışanları ya da üçüncü şahıslar
tarafından bu Sözleşme’nin hükümlerine aykırı şekilde ifşa edilmemesini ya da dağıtılmamasını
temin etmek için kendilerinden beklenen tüm önlemleri almayı kabul ve taahhüt ederler.
Taraflar birbirlerinin çalışanlarına, müşterilerine ve muhatap oldukları diğer kategorideki ilgili
kişilere dair kişisel verileri yasal işleme şartları ve kuralları doğrultusunda kullanacaklarını,
bunların gizliliğine dair her tür idari ve teknik tedbiri alacaklarını taahhüt ederler.
7.2. Aydınlatma Yükümlülüğü
Sözleşme tarafları, birbirlerinin hissedarlarının, ortaklarının, yetkililerinin ve çalışanlarının
(hepsi birlikte “taraf temsilcisi” olarak anılır) verilerini faaliyetlerin mevzuata uygun
yürütülmesi ve sözleşmenin kuruluşu ve doğrudan ifası amaçları ve şartlarıyla sınırlı olarak işler.
Her taraf süreç boyunca kullanılacak ve aktarılacak kişisel verilerle ilgili olarak kendi taraf
temsilcisini diğer taraf adına aydınlatmakla ve bu işlemi tevsik etmekle yükümlüdür.
7.3. Kişisel Verileri İşleme ve Aktarma Kuralları
Taraflar sözleşmenin ifası için gerekli olan asgari kategorideki kişisel verileri güvenli
yöntemlerle birbirlerine aktarırlar. Bu veriler, sözleşmenin ifası dışında yalnızca taraf
temsilcisinin ayrıca aydınlatılması halinde ve mevzuatla öngörülen hukuki sebepler
doğrultusunda kullanılır. Taraflar bu verileri güvenli ortamlarda saklamak ve sözleşmenin sona
ermesinden itibaren saklama ve imha politikalarına uygun olarak ve en geç on yıl içerisinde
imha etmekle yükümlüdürler. Aksi durumlarda her bir taraf kendi hukuka aykırı eyleminden
sorumludur.
8. TEBLİGAT
Taraflar, işbu sözleşmenin 1. maddesinde beyan ettikleri adreslerin yasal ikametgâh ve tebligat
adresleri olduğunu; adres değişikliği halinde yeni adreslerini en geç üç (3) gün içinde karşı
tarafa yazılı olarak bildirmek zorunda olduklarını, bu zorunluluğa uyulmaması halinde,
sözleşmeyi imzalayan taraflardan birinin, diğer tarafın bu sözleşmede yazılı olan ya da daha
sonra yazılı olarak bildirilen adresine göndereceği tebligatların yapılmış gibi sorumlu olacağını
ve yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan ederler.
9. MUHTELİF HÜKÜMLER
9.1. Feragat Yasağı
İşbu Sözleşme ile tanınan haklardan feragat, ilgili Tarafça yazılı olarak yapılmadığı ve
imzalanmadığı sürece bağlayıcı olmayacaktır. Herhangi bir Tarafın işbu Sözleşmedeki herhangi
bir hakkını, yetkisini veya imtiyazını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, söz konusu
haktan, yetkiden veya imtiyazdan feragat olarak kabul edilmeyecektir veya tek başına veya
kısmen kullanım, söz konusu hakkın, yetkisini veya imtiyazın başkaca kullanımını veya gelecekte
kullanımını veya işbu Sözleşmedeki herhangi bir diğer hakkın, yetkinin veya imtiyazın
kullanılmasını engellemeyecektir.
9.2. Bölünebilirlik
İşbu Sözleşmenin, yetkili bir mahkeme tarafından yasadışı, geçersiz veya icra edilemez olduğuna
karar verilen bir hükmü veya şartı, işbu Sözleşmenin diğer hüküm ve şartlarının geçerliliğini
etkilemeyecektir. Taraflar söz konusu yasadışı, geçersiz veya icra edilemez hüküm veya şartı,
niyetlerini mümkün olan en yakın şekilde yansıtan bir hüküm ile değiştirmeyi kabul ederler.
9.3. Değişiklikler
İşbu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinde yapılacak değişiklik, tadilat veya ekleme,
Taraflarca yazılı olarak yapılmadığı ve imzalanmadığı sürece bağlayıcı olmayacaktır.
9.4. Devir ve Temlik
DEVREDEN işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini diğer tarafın açık ve yazılı izni
olmaksızın gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere/kurumlara devredemez. Aksi durumda yapılan
devir veya temlik taraflar açısından geçerli kabul edilmeyecektir. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya
mahal vermemesi açısından, DEVRALAN bu madde kapsamında sorumlu değildir. Sözleşmeden
doğan hak ve yükümlülüklerini gerçek ve/veya üçüncü kişilere/kurumlara devredebilir.
9.5. Delil Sözleşmesi
Taraflar, işbu sözleşmenin yürütülmesi, yorumu veya doğacak her türlü ihtilaflarda her iki
tarafın defter, evrak, eposta yazışmaları ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. maddesi gereğince
münhasır delil teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.
9.6. Damga Vergisi
İşbu sözleşmeden doğan damga vergisi DEVRALAN tarafından ödenecektir.
10. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİ
10.1. İşbu sözleşmenin kuruluşu ya da yorumlanması, Tarafların ya da Taraflarca izin verilmiş
kanuni ya da diğer her türlü haleflerin işbu sözleşmede yer alan hak ve yükümlülüklerinden
doğacak her türlü ihtilafların tümü öncelikle Taraflar arasında otuz (30) gün içinde iyi niyet
çerçevesinde, sulh yoluyla çalışılacaktır. İhtilafların yapılan görüşmeler neticesinde sulh
yoluyla çözülememesi, Tarafların hukuki yollara başvurarak hak arayışlarına halel
getirmeyecektir.
10.2. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşmeye ilişkin sözleşme dışı
yükümlülükler, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. Her bir Taraf, işbu
Sözleşmenin mevcudiyeti, geçerliliği, yorumlanması, ihlali veya feshi ile ilgili olan herhangi
bir konu dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, işbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu
Sözleşmeye ilişkin herhangi bir ihtilaf, çelişki, iddia veya işlem ile ilgili olarak ANKARA
Mahkemeleri’nin ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisini gayrikabili rücu ve
kayıtsız şartsız kabul eder.
11. YÜRÜRLÜK
İşbu sözleşme, 11 (on bir) ana madde ve alt maddeler ile birlikte toplam 6 (altı) sayfa olmak
üzere 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmış olup, birer nüshası taraflarca okunarak muhafazaya
alınmış ve tarafların ortak mutabakatı ile …/…/… tarihinde imza altına alınarak yürürlüğe
girmiştir.
(DEVREDEN)
__________________________
TCKN: ____________
İmza:
(DEVRALAN)
__________________________________
İmza: