MALİ HAK DEVİR SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu Mali Hak Devir Sözleşmesi (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır); bir tarafta “       ____________________________________________________   ”  adresinde            bulunan     “___________________” TCKN    numaralı ________________________ (bundan böyle kısaca “DEVREDEN” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta merkezi     “                                                   ”  adresinde      bulunan      ______________________________ (bundan böyle kısaca “DEVRALAN” olarak anılacaktır) arasında karşılıklı olarak teati ve imza edilmiştir.

Bu Sözleşmede, DEVREDEN ve DEVRALAN, ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, DEVREDEN’in hak sahibi olduğu 3. maddede belirtilen eser üzerindeki mali hakların DEVRALAN’A devredilmesine ilişkin olarak, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. DEVRE KONU ESERLER

İşbu Mali Hak Devir Sözleşmesi’nin konusunu oluşturan ve DEVREDEN tarafından DEVRALAN’a bütün hukuki hak ve yükümlülükleri ile basit ruhsat şeklinde devredilecek mali hakların bağlı olduğu eserler aşağıda belirtilmiştir. Bu doğrultuda, işbu Mali Hak Devir Sözleşmesi aşağıda isimleri belirtilmiş eser ve/veya eserler için geçerlidir.

Eser Adı:

Eser Sahibi:

(Bu kapsamda, bilgileri yer alan ve işbu devir sözleşmesine konu olan yaratımlar, bundan böyle kısaca “ESER” olarak anılacaktır.)

4. MALİ HAK DEVRİNİN KAPSAMI ve NİTELİĞİ

 • DEVREDEN, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca sahibi bulunduğu ve işbu sözleşmenin 3. maddesinde detayları belirtilen Eserler üzerindeki;
 • FSEK 21’e göre İşleme Hakkını,
 • FSEK 22’ye göre Çoğaltma Hakkını,
 • FSEK 23’e göre Yayma Hakkını,
 • FSEK 24’e göre Temsil Hakkını,
 • FSEK 25’e göre Umuma İletim Hakkını,

Coğrafi bölge sınırı, içerik sınırı olmaksızın ve süresiz olarak DEVRALAN’a devrettiğini kabul ve beyan eder. Bu doğrultuda işbu sözleşmenin imza tarihi itibariyle DEVREDEN, sözleşmeye konu esere bağlı mali haklara ilişkin FSEK kapsamına giren her türlü tasarruf işleminin DEVRALAN tarafından yapılabileceğini kayıtsız ve şartsız olarak taahhüt etmektedir.

Herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemesi açısından, DEVREDEN sözleşmenin konusunu oluşturan eserlere ilişkin işbu maddede sayılan haklarını süresiz ve sınırsız olarak DEVRALAN’a devretmiştir.

 • İşbu mali hak devir sözleşmesi basit ruhsat niteliğine Bu kapsamda, mali hak sahibi olan DEVREDEN, sözleşmenin 4.1. maddesinde belirtilmiş olan mali hakları DEVRALAN dışında üçüncü kişi ve/veya kurumlara verebilir ve/veya devredebilir. Mali hak sahibi DEVREDEN işbu sözleşmede devre konu mali hakları bizzat kendisi de kullanabilir. DEVREDEN, bu hususu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Taraflar, Eserle ilgili her türlü hak ve sorumluluğun, tüm yasal ve hukuki vecibeleri ile birlikte gayrikabili rücu olarak, sözleşme imza tarihinden itibaren DEVRALAN’a geçmiş olduğunu, DEVRALAN’ın sözleşmeye konu Eseri DEVREDEN’in manevi haklarına zarar vermeyecek şekilde ve işbu sözleşme amacını aşmaması şartıyla dilediği şekilde kullanmaya ve her türlü tasarrufta bulunmaya yetkili olduğunu kabul ederler.
 • Taraflar, işbu sözleşme nedeniyle tahakkuk etmiş ve edecek olan bilumum vergi, resim, sigorta, harç bedelleriyle, her türlü cezai ve hukuki sorumlulukların sözleşme imza tarihine kadar DEVREDEN, sözleşme imza tarihinden sonra ise DEVREALAN’a aidiyetini ve bu sebeple kendilerine ait olacak yükümlülükleri zamanında yerine getireceklerini, bu doğrultuda sözleşmeye konu Eserin mali hakların devrini engelleyici bir kaydın bulunmadığını beyan ve taahhüt ederler.

5. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşbu sözleşme kapsamında;

 • DEVREDEN, DEVRALAN’a esere ilişkin tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde temin edecektir. Bu doğrultuda DEVREDEN, işbu sözleşmenin 4.1. maddesinde belirtilen hakları DEVRALANA’a devrettiğini söz konusu hakkın kısıtlamaya uğramadan ve tam olarak kullanılmasını sağlamak açısından yetkili merciler nezdinde napalms gereken işlemleri yapmayı, düzenlenmesi gereken belgeleri düzenlemeyi ya da düzenlettirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • DEVRALAN, işbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen devir bedelini eksiksiz bir şekilde DEVREDEN’e ödeyecektir.
 • DEVREDEN, işbu Sözleşme ile hak sahibi olduğu ESER’in, 4.1. maddede belirtilen mali haklara ilişkin, kiralama, ticari amaçlarla kullanma, satış ve pazarlama başta olmak üzere her türlü tasarruf işleminin yapılmasında ve kullanılmasında yurtiçinde ve yurtdışında en geniş anlamda ve kapsamda hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. DEVREDEN’in işbu madde hükümlerine aykırılığın tespit edilmesi halinde DEVRALAN’ın bu sebeple doğmuş zararlarını karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemesi açısından, DEVREDEN, ESER’in tamamen özgün olduğunu başka kaynak ya da kişilerden almadığını, üçüncü kişilerin telif hakları veya diğer haklarını ihlal etmediğini, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına özellikle FSEK esas ve usullerine ve tüketici mevzuatına göre suç teşkil eden unsurlar ile hiçbir şahıs kurum ve kuruluşa hakaret içeren unsurlar bulunmadığını, buna dair her türlü tazminat veya sair cezai müeyyidelerin muhatabının kendisi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • DEVREDEN, ESER’i tümü ile kendisinin meydana getirdiğini, ESER’in içeriğinde üçüncü şahısların kişilik haklarını zedeleyici ifadelerin yer almadığını, ESER’in sahipliğine ilişkin üçüncü şahısların her türlü hak ve maddi menfaat taleplerine karşı kendisinin sorumlu olduğunu ve DEVRALAN’ın bu konuda hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • DEVRALAN’ın herhangi bir kusuru olmaksızın işbu Sözleşmede belirtilen hakların ve/veya içeriklerin üçüncü şahıslar tarafından izinsiz olarak veya kötüye kullanılması durumunda DEVRALAN’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • DEVREDEN, işbu sözleşme kapsamında, devre konu olmayan manevi haklardan Umuma Arz Salahiyeti hakkını kullanmada DEVRALAN’ın bizzat yetkili olduğunu, işbu sözleşmenin yurt içinde ve/veya yurt dışında devlet daireleri, resmi ve/veya gayrı resmi tüm kurum, kuruluş ve makamlar nezdinde “muvafakatname”, “izin belgesi” veya hangi ad ile anılırsa anılsın “yetki belgesi” ve “vekâletname” yerine geçtiğini, DEVRALAN’ın söz konusu hakkın kullanılmasında münhasıran, tam yetkili olduğunu, gerekli olması halinde bu sözleşmede belirtilen haklarla sınırlı olarak gerekli belge ve sözleşmeleri imzalayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • DEVRALAN, “İşleme Hakkı” kapsamında, engellinin kullanımına sunulması için gerekli olanlar dışında, ESER’de herhangi bir değişiklik yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt

6. DEVİR BEDELİ

 • İşbu sözleşme kapsamında, devre konu olan mali hakların sözleşme imza tarihi itibariyle devir bedeli toplam_____________ TL’dir.
 • DEVRALAN, sözleşmenin 6.1. maddesinde belirtilen tutarı nakden ve defaten DEVREDEN’e ödemeyi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu ödeme DEVREDEN’in  Banka ve           IBAN numaralı hesabına yapılacaktır.

7. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1.     Gizlilik

Taraflar işbu Sözleşme sona erse dahi, birbirlerinin finansal, ticari, teknolojik vb. bilgi ve sırlarını saklamayı, herhangi bir şekilde elde edecekleri birbirlerine ait dolaylı veya dolaysız gizli bilgiyi kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını, bunlara ilişkin belge ve dokümanları üçüncü şahıslara vermeyeceklerini, tüm gizli bilgilerin kopyalarını, nüshalarını veya sair araçlarını diğer taraf istediği takdirde geri vereceklerini veya bunları yok edeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Taraflar gizli bilgilerin kendi çalışanları ya da üçüncü şahıslar tarafından bu Sözleşme’nin hükümlerine aykırı şekilde ifşa edilmemesini ya da dağıtılmamasını temin etmek için kendilerinden beklenen tüm önlemleri almayı kabul ve taahhüt ederler.

Taraflar birbirlerinin çalışanlarına, müşterilerine ve muhatap oldukları diğer kategorideki ilgili kişilere dair kişisel verileri yasal işleme şartları ve kuralları doğrultusunda kullanacaklarını, bunların gizliliğine dair her tür idari ve teknik tedbiri alacaklarını taahhüt ederler.

7.2. Aydınlatma Yükümlülüğü

Sözleşme tarafları, birbirlerinin hissedarlarının, ortaklarının, yetkililerinin ve çalışanlarının (hepsi birlikte “taraf temsilcisi” olarak anılır) verilerini faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve sözleşmenin kuruluşu ve doğrudan ifası amaçları ve şartlarıyla sınırlı olarak işler. Her taraf süreç boyunca kullanılacak ve aktarılacak kişisel verilerle ilgili olarak kendi taraf temsilcisini diğer taraf adına aydınlatmakla ve bu işlemi tevsik etmekle yükümlüdür.

7.3. Kişisel Verileri İşleme ve Aktarma Kuralları

Taraflar sözleşmenin ifası için gerekli olan asgari kategorideki kişisel verileri güvenli yöntemlerle birbirlerine aktarırlar. Bu veriler, sözleşmenin ifası dışında yalnızca taraf temsilcisinin ayrıca aydınlatılması halinde ve mevzuatla öngörülen hukuki sebepler doğrultusunda kullanılır. Taraflar bu verileri güvenli ortamlarda saklamak ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren saklama ve imha politikalarına uygun olarak ve en geç on yıl içerisinde imha etmekle yükümlüdürler. Aksi durumlarda her bir taraf kendi hukuka aykırı eyleminden sorumludur.

8. TEBLİGAT

Taraflar, işbu sözleşmenin 1. maddesinde beyan ettikleri adreslerin yasal ikametgâh ve tebligat adresleri olduğunu; adres değişikliği halinde yeni adreslerini en geç üç (3) gün içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmek zorunda olduklarını, bu zorunluluğa uyulmaması halinde, sözleşmeyi imzalayan taraflardan birinin, diğer tarafın bu sözleşmede yazılı olan ya da daha sonra yazılı olarak bildirilen adresine göndereceği tebligatların yapılmış gibi sorumlu olacağını ve yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan ederler.

9. MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1. Feragat Yasağı

İşbu Sözleşme ile tanınan haklardan feragat, ilgili Tarafça yazılı olarak yapılmadığı ve imzalanmadığı sürece bağlayıcı olmayacaktır. Herhangi bir Tarafın işbu Sözleşmedeki herhangi bir hakkını, yetkisini veya imtiyazını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, söz konusu haktan, yetkiden veya imtiyazdan feragat olarak kabul edilmeyecektir veya tek başına veya kısmen kullanım, söz konusu hakkın, yetkisini veya imtiyazın başkaca kullanımını veya gelecekte kullanımını veya işbu Sözleşmedeki herhangi bir diğer hakkın, yetkinin veya imtiyazın kullanılmasını engellemeyecektir.

9.2. Bölünebilirlik

İşbu Sözleşmenin, yetkili bir mahkeme tarafından yasadışı, geçersiz veya icra edilemez olduğuna karar verilen bir hükmü veya şartı, işbu Sözleşmenin diğer hüküm ve şartlarının geçerliliğini etkilemeyecektir. Taraflar söz konusu yasadışı, geçersiz veya icra edilemez hüküm veya şartı, niyetlerini mümkün olan en yakın şekilde yansıtan bir hüküm ile değiştirmeyi kabul ederler.

9.3. Değişiklikler

İşbu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinde yapılacak değişiklik, tadilat veya ekleme, Taraflarca yazılı olarak yapılmadığı ve imzalanmadığı sürece bağlayıcı olmayacaktır.

9.4. Devir ve Temlik

DEVREDEN işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini diğer tarafın açık ve yazılı izni olmaksızın gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere/kurumlara devredemez. Aksi durumda yapılan devir veya temlik taraflar açısından geçerli kabul edilmeyecektir. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemesi açısından, DEVRALAN bu madde kapsamında sorumlu değildir. Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini gerçek ve/veya üçüncü kişilere/kurumlara devredebilir.

9.5. Delil Sözleşmesi

Taraflar, işbu sözleşmenin yürütülmesi, yorumu veya doğacak her türlü ihtilaflarda her iki tarafın defter, evrak, eposta yazışmaları ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. maddesi gereğince münhasır delil teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.

9.6. Damga Vergisi

İşbu sözleşmeden doğan damga vergisi DEVRALAN tarafından ödenecektir.

10. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

 • İşbu sözleşmenin kuruluşu ya da yorumlanması, Tarafların ya da Taraflarca izin verilmiş kanuni ya da diğer her türlü haleflerin işbu sözleşmede yer alan hak ve yükümlülüklerinden doğacak her türlü ihtilafların tümü öncelikle Taraflar arasında otuz (30) gün içinde iyi niyet çerçevesinde, sulh yoluyla çalışılacaktır. İhtilafların yapılan görüşmeler neticesinde sulh yoluyla çözülememesi, Tarafların hukuki yollara başvurarak hak arayışlarına halel
 • İşbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşmeye ilişkin sözleşme dışı yükümlülükler, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. Her bir Taraf, işbu Sözleşmenin mevcudiyeti, geçerliliği, yorumlanması, ihlali veya feshi ile ilgili olan herhangi bir konu dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, işbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşmeye ilişkin herhangi bir ihtilaf, çelişki, iddia veya işlem ile ilgili olarak ANKARA Mahkemeleri’nin ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisini gayrikabili rücu ve kayıtsız şartsız kabul eder.

11. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme, 11 (on bir) ana madde ve alt maddeler ile birlikte toplam 6 (altı) sayfa olmak üzere 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmış olup, birer nüshası taraflarca okunarak muhafazaya alınmış ve tarafların ortak mutabakatı ile …/…/… tarihinde imza altına alınarak yürürlüğe girmiştir.

 

(DEVREDEN)

__________________________ TCKN:                       

 

İmza:

(DEVRALAN)

__________________________________

 

 

İmza: